vietbao

Mbytes System Usage

  • Phân chia đĩa cứng bằng Fdisk.exe

    Sau khi trả lời trên mục Vi tinh/Kinh nghiem về việc phân chia đĩa cứng bằng FDISK.EXE, nhiều bạn đã gửi mail nhờ tôi chỉ cách. Vậy tôi nhờ trang Vitinh nếu có..

    18:41 09/08/2002

  • Hỏi về CPU Usage (1)

    05:46 23/04/2002

  • .